Dostęp do zasobów archiwalnych: - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

SKŁADNICA AKT KMP W BIAŁYMSTOKU
znajduje się
w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
15-369 Białystok, ul. Bema 4
tel. (85) 670-22-02 fax (85) 670-34-29


Podstawa prawna:


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011r. Nr 196, poz. 1161),
 • zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008r. Nr 16 poz. 95)
 • W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228).
   

 

Zasób archiwalny:


Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku posiada w swoim zasobie archiwalnym dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1956 – 1990 oraz zespół otwarty Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu całość dokumentów wytworzonych przez Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej w okresie do 1955 roku została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
 

 

 

Tryb udostępniania dokumentów:


Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:


Komendant Miejski Policji w Białymstoku
ul. Bema 4
15 – 369 Białystok

 

Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą
 4. cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów
   

Udostępnianie akt następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami
 2. przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych)

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

 1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
 3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.10.2008
Data modyfikacji 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Korowaj
Osoba udostępniająca informację:
KMP w Białymstoku KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zalewska
do góry