Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KMP w Białymstoku:

Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja telegramów
 • Wykazy przesyłek nadanych
 • Wykazy przesyłek poleconych
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy/służby
 • Ewidencja nadpracowanych i odebranych godzin funkcjonariuszy
 • Rejestr protokołów brakowania
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja przepisów Komendanta Miejskiego Policji
 • Ewidencja przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Ewidencja przepisów Komendanta Głównego policji
 • Ewidencja przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dziennik rozdziału przepisów
 • Rejestr upoważnień Komendanta Miejskiego Policji
 • Rejestr urlopów pracowników cywilnych i kierownictwa
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr pieczęci i stempli
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr wydanych referentek
 • Ewidencja wydanych dokumentów
 • Rejestr skarg, wniosków i anonimów
 • Ewidencja obecności na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego
 • Ewidencja obecności na zajęciach z zakresu wyszkolenia strzeleckiego
 • Rejestr czynności wyjaśniających KMP w Białymstoku
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych KMP w Białymstoku
 • Ewidencja orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych KMP w Białymstoku
 • Rejestr postanowień KMP w postępowaniach dyscyplinarnych
 • Rejestr rozmów dyscyplinujących z funkcjonariuszami Policji podległymi KMP w Białymstoku
 • Rejestr funkcjonariuszy KMP ukaranych dyscyplinarnie
 • Ewidencja wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy KMP w Białymstoku

 


Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Dziennik Korespondencyjny
 • Rejestr przepisów
 • Rejestr teczek
 • Książka doręczeń
 • Rejestr spisów akt przekazanych
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Rejestr protokołów brakowania akt kat. B i BE
 • Rejestr udostępnień akt ze Składnicy Akt KMP w Białymstoku
 • Rejestr sprawdzeń
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających
 • Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik faksów
 • Rejestr pakowania
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie
 • Rejestr wydanych identyfikatorów
 • Rejestr wydanych przepustek okresowych
 • Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli
 • Ewidencja powielonych dokumentów
 • Książka kontroli sanitarnej
 • Ewidencja wykonanych prac dezynfekcyjnych w pomieszczeniach Składnicy Akt KMP w Białymstoku
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
 • Rejestr kart zbliżeniowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI

 

 

Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej

 • Rejestr wypadków funkcjonariuszy;
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych;
 • Rejestr odszkodowań powypadkowych;
 • Rejestr szkoleń wstępnych funkcjonariuszy z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i ochrony przeciwpożarowej w KMP w/m;
 • Rejestr szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w KMP w/m;
 • Rejestr skierowań na badania lekarskie: profilaktyczne, okresowe i kontrolne;
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy;
 • Dziennik korespondencji;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Dziennik przepisów;

 

Zespół Administracyjno Gospodarczy

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik telegramów
 • Dziennik przepisów
 • Książka doręczeń
 • Rejestr rachunków, faktur, okazań, delegacji, wpłat, raportów za dojazdy
 • Rejestr faktur ZGU dot. parkowania i holowania pojazdów
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja wyjść w czasie godzin pracy  pracowników cywilnych
 • Ewidencja  przedłużonego czasu służby
 • Ewidencja urlopów
 • Listy obecności
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja protokołów brakowania akt archiwalnych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr poczty: przesyłek nadanych i otrzymanych
 • Ewidencja magazynowa, rozliczenie sprzętu (przedmioty mundurowe)
 • Ewidencja magazynowa, rozliczenie sprzętu (sprzęt żywnościowy)
 • Ewidencja rzeczowych składników majątku oraz dokumentacja z tym związana (sprzęt kwaterunkowy)
 • Rejestr okazań
 • Ewidencja posiadanych psów
 • Rejestr dowodów wydania, przyjęcia, przekazania sprzętu kwaterunkowego, mundurowego i żywnościowego
 • Ewidencja urządzeń kontrolno- pomiarowych
 • Ewidencja rzeczowych składników majątku oraz dokumentacja z tym związana (maszyny biurowe)
 • Ewidencja magazynowa, rozliczenie sprzętu (technika policyjna)
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Raporty kasowe
 • Rejestr mieszkań służbowych
 • Rejestr raportów o przydział lokalu mieszkalnego
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego
 • Rejestr pomocy finansowych
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń finansowych policjantom i emerytom
 • Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów
 • Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantów
 • Rejestr wniosków o przyznanie równoważnika za 1000 km PKP
 • Rejestr wniosków o udzielenie zapomogi
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie do wczasów
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie do koloni i obozów
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie do sanatorium
 • Rejestr wniosków o pożyczkę
 • Rejestr protokołów ZFŚS z jednostek terenowych
 • Rejestr wydatków z ZFŚS KMP w/m
 • Księga druków ścisłego zarachowania- mandaty karne
 • Rejestr unieważnionych resortowych nr rejestracyjnych pojazdów
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału MPIS
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książki ewidencji materiałów podlegających rozliczeniu
 • Ewidencja rachunków faktur wystawionych przez Pocztę Polską, Orange
 • Książki ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej (wydanego pracownikom do osobistego użytku)
 • Książki ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej ( materiałów przyjętych)
 • Książka konserwacji sprzętu
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału w jednostce użytkowej (dyskietki i płyty CD)

 

Wydział Ruchu Drogowego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja pracy rejestratora
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr notatników służbowych
 • Rejestr kolizji drogowych rozliczonych na miejscu mandatowo
 • Ewidencja szczegółowa mandatów karnych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Książka pracy przyrządu kontrolno pomiarowego
 • Książka dyspozytora
 • Książka wydawania broni z pododdziału
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
   

Wydział Prewencji:

 

 • Dziennik korespondencji,
 • Ewidencja wysłanych telegramów,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – ksero,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Ewidencja obecności – lista,
 • Ewidencja obecności pracowników cywilnych – karty pracy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • Ewidencja przedłużonego czasu pracy,
 • Rejestr zwolnień lekarskich,
 • Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli,
 • Rejestr zleceń – rachunki, faktury,
 • Rejestr urlopów,
 • Ewidencja wydanych poleceń wyjazdu,
 • Rejestr wezwań,
 • Rejestr notatników służbowych,
 • Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty karne,
 • Książka wydania i zdania broni z pododdziału,
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia,
 • Książka zadań i poleceń dla patroli oficerskich KMP w Białymstoku,
 • Elektroniczny Rejestr Spraw o Wykroczenia,
 • Rejestr osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, zamieszkałych na terenie działania KMP w Białymstoku.
 • Kartoteka posiadaczy broni pneumatycznej, paralizatorów, kusz i broni białej,
 • Rejestr osób zobowiązanych decyzją Komendanta Miejskiego policji w Białymstoku do opuszczenia terytorium RP,
 • Książka przebiegu służby PID,
 • Książka kontroli osób zatrzymanych w PID,
 • Rejestr udzielonych porad profilaktyczno-wychowawczych w PID,
 • Rejestr nieletnich umieszczonych w PID,
 • Skorowidz nieletnich
 • Rejestr rozmów telefonicznych
 • Książka zadań doraźnych
 • Wykaz żywionych w PID
 • Rejestr zgłoszeń Policyjnego Telefonu Zaufania,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka wizyt lekarskich,
 • Książka kontroli wewnętrznych

 

Wydział Sztab Policji

 

 • Książka przebiegu służby
 • Książka przebiegu służby (BP KMP)
 • Książka przebiegu służby w PdOZ
 • Rejestr wydawanych identyfikatorów
 • Książka ewidencji kluczy (BP KMP)
 • Książka ewidencji kluczy (sekretariat)
 • Rejestr interwencji policji (Dyżurny KMP)
 • Rejestr interwencji policji (Zastępca Dyżurnego KMP)
 • Rejestr interwencji policji (Pomocnik Dyżurnego KMP)
 • Książka nadzoru służby
 • Ksiązka nadzoru jednostki
 • Rejestr materiałów przekazywanych do Dyżurnego KMP w Białymstoku
 • Dziennik ewidencji telegramów wychodzących (Dyżurny KMP)
 • Dziennik ewidencji telegramów wchodzących (Dyżurny KMP)
 • Dziennik ewidencji telegramów (sekretariat)
 • Książka kontroli osób zatrzymanych PdOZ
 • Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
 • Książka wykonanych czynności sanitarnych w PdOZ
 • Książka kontroli sanitarnej PdOZ
 • Ewidencja wydawania posiłków osobom umieszczonym w PdOZ
 • Książka nadzoru służby PdOZ
 • Skorowidz osób umieszczonych w PdOZ
 • Ewidencja zażaleń na zatrzymanie złożonych w trakcie pobytu w PdOZ
 • Rejestr pobranych środków ochrony osobistej z PdOZ
 • Ewidencja osób zatrzymanych w PdOZ - raporty dzienne zatrzymanych
 • Książka zadań i poleceń doraźnych w PdOZ
 • Ksiązka zadań i poleceń doraźnych (Dyżurni)
 • Rejestr faktur
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy

 

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

 • Dziennik KorespondencyjnyKsiążka ewidencji telegramów
 • Dziennik przepisów
 • Książka Doręczeń
 • Ewidencja korespondencji o charakterze kancelaryjno manipulacyjnym
 • Rejestry przesyłek nadanych – zwykłe
 • Rejestry przesyłek nadanych – resortowe
 • Rejestry przesyłek nadanych – polecone
 • Rejestr przesyłek otrzymanych
 • Ewidencja pobranych kluczy
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja przedłużonego czasu służby
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 • Książka służby konwojowej
 • Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów
 • Rejestr meldunków informacyjnych
 • Pisma instruktażowe
 • Wykaz osób podejrzanych
 • Rejestr notatników służbowych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Księga ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Ksiązka doprowadzeń
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr tymczasowo zajętego mienia ruchomego/nieruchomego od podejrzanych

 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 • Rejestr teczek, dziennikow i książek ewidencyjnych.
 • Rejestr meldunków informacyjnych.
 • Rejstr wezwań.
 • Dziennik korespondencji.
 • Dziennik podawczy.
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów - powielanie.
 • Ksiazka ewidenchji kluczy.
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli służbowych.
 • Książka służby konwojowej.
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Ewidencja przepisów.
 • Ewidencja urlopów,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służby
 • Rejestr nadpracowanych gdzin.
 • Rejestr pomocy prawnych.
 • Rejestr śledztw i dochodzeń.
 • Rejestr czynności sprawdzajacych.
 • Ksiega dowodów rzeczowych
 • Dziennik stanowiska komputerowego

 

Wydział d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu

 • dziennik korespondencyjny
 • ewidencja telegramów
 • korespondencja o charakterze kancelaryjno - manipulacyjnym
 • ewidencja kluczy
 • książka przesyłek miejscowych
 • zwolnienia lekarskie
 • ewidencja obecności
 • ewidencja urlopów
 • wykaz przesyłek nadanych
 • wykaz przesyłek otrzymanych
 • rejestr nadpracowanychgodzin
 • ewidencja przepisów
 • ewidencja wyjść w czasie godzin pełnionej służby, pracy
 • narady, odprawy, posiedzenia w jednostkach Policji
 • rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego
 • rejestr pomocniczy- rozpoznania przez Sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
 • rejestr pomocniczy - spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 • rejestr pomocniczy - zażaleń na czynności dokonane przez policjantów
 • rejestr pomocniczy - wystąpień prokuratora w trybie art. 326 par. 4 kpk
 • analizy, ocenty, wywtyczne, nadzór
 • księga dowodów rzeczowych
 • książka służby konwojowej
 • rejestr pomocniczy - tymczasowego zajęcia mienia oraz skierowania wniosków do Prokuratury o wydanie postanowienia o tymczasowym zajęciu mienia
 • materiały instruktażowo - szkoleniowe
 • książka doprowadzeń
 • dokumentacja księgowa -księga druków ścisłego zarachowania

 

Wydział Kryminalny

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Korespondencja o charakterze manipulacyjno- kancelaryjnym,
 • Materiały dotyczące czynności zleconych przez podmioty uprawnione krajowe, zagraniczne oraz czynności wykonywane w ramach czynności prawnej;
 • Grafiki dyżurów służby,
 • Pisma instruktarzowe , wyjaśniające oceniające,
 • Skargi, wnioski przeznaczone do załatwienia wg właściwości,
 • Ewidencja wyników pracy policjantów,
 • Zwolnienia lekarskie,
 • Ewidencja obecności,
 • Ewidencja urlopów,
 • Akta postępowania wyjaśniającego,
 • Akta postępowania dyscyplinarnego,
 • Skorowidz podejrzanych, pokrzywdzonych, uczestników wypadków, osób zawiadamiających,
 • Dziennik ewidencji wykonywanych dokumentów,
 • Ewidencja kluczy,
 • Dokumentacja dotyczącą systemów i programów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Ewidencja wejść i wyjść osób nieupoważnionych,
 • Ewidencja przedłużonego czasu pracy,
 • Ewidencja obecności w pracy,
 • Dziennik ewidencji telegramów,
 • Rejestr PKR,
 • Rejestr meldunków informatycznych,
 • Rejestr druków PRD-5/1,
 • Rejestr teczek, dziennik,
 • Raporty, zwolnienia od zajęć służbowych za nadpracowane godziny,
 • Rejestr osób poszukiwanych,
 • Rejestr meldunków do SMI,

Ogniwo Techniki Kryminalistycznej

 • Dziennik korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej
 • rejestr wykorzystanego sprzętu Quick map 3D
 • rejestr wykonanych czynności przez technika kryminalistyki
 • rejestr wykorzystanego pokoju oględzinowego

 

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik przepisów,
 • Ewidencja wysłanych telegramów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – ksero,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Ewidencja obecności – lista,
 • Ewidencja obecności w pracy pracowników cywilnych – karty pracy,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • Ewidencja przedłużonego czasu pracy,
 • Rejestr zleceń – rachunki, faktury,
 • Rejestr urlopów,
 • Ewidencja wydanych poleceń wyjazdu,
 • Rejestr wezwań i zawiadomień,
 • Rejestr notatników służbowych,
 • Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty karne,
 • Rejestr kart Prd-5,
 • Książka wydania i zdania broni z pododdziału,
 • Ewidencja latarek,
 • Rejestr sprzętu łączności,
 • Książka dyspozytora,
 • Książka służby,
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia,
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji,
 • Księga druków ścisłego zarachowania-Mrd-4,
 • Ewidencja pracy wideo (dot. pojazd. służbowych).

Radca Prawny

 • Rejestr postępowań sądowych
 • Rejestr postępowań egzekucyjnych
 • Rejestr wydanych opinii prawnych, przeprowadzonych konsultacji i porad prawnych 

Metryczka

Data publikacji 30.10.2008
Data modyfikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry