Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jest Komendant Miejski Policji, ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jest Agnieszka Dębowska, tel. kontaktowy: 85 670-22-61, e-mail: agnieszka.debowska@bialystok.bk.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku;

8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku
do góry