Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Białymstoku,ul. ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi ma wniosek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się poprzez email – agnieszka.debowska@bialystok.bk.policja.gov.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum.

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować pod adres:


Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok

e – mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.07.2016
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska Wydział Prezydialny,Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry