Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku


Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 
 

instrukcja kancelaryjna
 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

 

Komendant Miejski Policji w Białymstoku lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00. (Kontakt telefoniczny – sekretariat KMP w Białymstoku 85 670-34-00).

 

Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego
 

Sprawy przyjmowane i załatwiane są w Wydziale Prezydialnym, Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o przepisy wynikające z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, a także Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U.  z 2018. poz. 1330 ze zm.). O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od wydziału, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy kierowane do wydziału mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą telefaxu (nr 85 670 36 01).

Kancelaria Ogólna Zespołu Prezydialnego, Wydziału Prezydialnego, Kadr i Doskonalenia Zawodowego korespondencję wpływającą do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku rozdziela na poszczególne jednostki i komórki organizacyjne. Kontakt z pracownikiem: 85 670-21-57.

Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie wydziału, wg kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez Naczelnika Wydziału Prezydialnego, Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez poszczególnych pracowników obsługujących dane komórki i jednostki organizacyjne. Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując do sekretariatu Wydziału  Prezydialnego, Kadr i Doskonalenia Zawodowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku pod nr telefonu 85- 670- 26-61. Sprawy dotyczące postępowań o udzielenie informacji publicznej są załatwiane w terminach określonych w art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018. poz. 1330 ze zm.). Kontakt z pracownikiem: 85- 670- 21-05; sekretariat: 85- 670-26-61.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku powołał nieetatowy zespół do prowadzenia postępowań skargowych. Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, gwarantuje każdemu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63). Powyższe prawo realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096.). Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. pisemnie:
 • drogą pocztową na adres: Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Bema 4, 15-369 Białystok
 • składane na Biurze Przepustek KMP w Białymstoku
 1. za pomocą telefaksu (85-670-36-01)
 2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl
 3. ustnie do protokołu – uprawnionym do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, funkcjonariuszom zespołu skargowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Do udzielenia odpowiedzi wymagane jest podanie adresu pocztowego do doręczeń. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. O kolejności rozpatrywania skarg i wniosków decyduje wyłącznie data ich wpływu do jednostki. Skargi załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Posłów na Sejm, senatorów i radnych, o sposobie załatwienia skargi, lub o stanie jej rozpatrzenia, zawiadamia się w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia (przekazania).
W przypadku nie załatwienia sprawy w ww. terminach, skarżącego zawiadamia się o tym, wskazując przy tym przyczynę zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy. O sposobie załatwienia skargi, jej autor jest każdorazowo informowany pisemnie. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska. Zainteresowany ma możliwość uzyskania bliższych informacji, kontaktując się telefonicznie z funkcjonariuszami zespołu skargowego, tel. 85-670-32-02, sekretariat: 85-670-26-61.
 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Podstawowym aktem prawnym w oparciu o które realizowane są zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. , zpo. 412 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. 2096)
Szersze informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod numerami telefonów:

 • w zakresie postępowań sprawdzających - 85 670-32-27
 • w zakresie dostępu do materiałów o charakterze archiwalnym – 85 670-22-02
 • w sprawach pozostałych – 85 670-21-73

Zasady dostępu do zgromadzonych informacji o charakterze archiwalnym znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej pod nazwą „ Dostęp do zasobów archiwalnych”.
 

Zespół Administracyjno Gospodarczy
Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydział Administracyjno - Gospodarczy jest art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018., poz. 2096) oraz decyzją Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku . Sprawy są przyjmowane i załatwiane bez zbędnej zwłoki z zachowaniem określonych terminów w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów;

W Wydziale Administracyjno - Gospodarczym prowadzone są postępowania szkodowe zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nr 1/06 z dnia 03 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowań szkodowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz jednostkach podległych. Z pracownikiem realizującym powyższe czynności można skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod nr 85 670-23-54.


Ponadto w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym prowadzone są:

 • kartoteki osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku – kontakt telefoniczny z pracownikiem: 85-670-25-39;
 • rejestr nałożonych mandatów karnych – na podstawie decyzji Komendanta Miejskiego Policji nr 34/08 z dnia 27 lutego 2008 roku – kontakt telefoniczny z pracownikiem: 85-670-25-39;
 • wykaz funkcjonariuszy uprawnionych do pobierania należności z tytułu OC – na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 30/08 – kontakt telefoniczny z pracownikiem 85-670-24-43;
 • czynsze – ewidencja, naliczanie, rozliczanie – na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 167, poz.1754). Kontakt z pracownikiem tel: ; tel. 85 670-25-00.

 

Wydział Prewencji
Wydział Prewencji KMP w Białymstoku realizuje sprawy zgodnie z zapisami:

 • ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.,
 • ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z późn. zm.,
 • instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 
   
 • Sprawy kierowane do Wydziału Prewencji mogą być wnoszone:
 • pisemnie: za pośrednictwem Poczty Polskiej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • ustnie: osobiście, telefonicznie.


Kontakt:


Naczelnik: (85) 670-24-40
sekretariat: (85) 670-34-40
faks: (85) 670-36-11

e-mail: wprew.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

Referat ds. nieletnich i patologii: (85) 670-21-96

Zespół profilaktyki społecznej (85) 670 - 35-22, 670-24-06

Asystent ( do spraw broni i cudzoziemców): (85) 670-22-19

 

 

Wydział Patrolowo Interwencyjny

 • ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.,
 • ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z późn. zm.
 • instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 
   
 • Sprawy kierowane do Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego mogą być wnoszone:
 • pisemnie: za pośrednictwem Poczty Polskiej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • ustnie: osobiście, telefonicznie.

Kontakt:

Naczelnik: (85) 670-33-38
sekretariat: (85) 670-34-70
faks: (85) 670-21-82

e-mail: wpi.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Referat Patrolowy I, Referan Patrolowy II: (85) 670-34-80

Zespół Organizacji Służby: (85) 670 - 32-06, 670 26-92

 Wydział Sztab Policji
Wydział Sztab Policji KMP w Białymstoku realizuje zadania związane z przygotowaniem zabezpieczenia akcji i operacji policyjnych, zabezpieczenia imprez masowych (sportowych, kulturalno – rozrywkowych). Dokonywane jest sprawdzanie pod względem formalno – prawnym dokumentacji składanej przez organizatorów imprez, wydawane są również opinie.
Wydział Sztab Policji KMP w Białymstoku organizuje i kieruje pracą na stanowisku kierowania Komendy (przyjmowanie tel. alarmowego 112 i 997) oraz biura przepustek jednostki (obsługa interesantów przybywających do budynku).
Pracownicy Wydziału Sztabu w trakcie wykonywania czynności służbowych opierają się na obowiązujących przepisach ustawowych (Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o Policji, Ustawa o Imprezach Masowych i innych).
Dokumenty dot. imprez masowych mogą być składane:

 • osobiście
 • faxem
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej


Naczelnik: 85 670 26-10
Z-ca naczelnika: 85 670 33-65
Sekretariat: 85 670 36-10
Fax: 85 670 24-34
 

e-mail: wszp.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny
Wydział Kryminalny realizuje zadania zgodnie z zapisami :

 • ustawy o Policji z 06 kwietnia 1990 z późniejszymi zmianami
 • ustawy Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1996 roku, z późniejszymi zmianami
 • ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z późniejszymi zmianami

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Wydziale Kryminalnym są zgodnie z zapisami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096.) oraz decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.
Sprawy kierowane do Wydziału mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 085 670-34-31. Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Wydziału Kryminalnego wg daty wpływu, następnie są dekretowane przez Naczelnika (Zastępcę Naczelnika) i przydzielane do realizacji merytorycznemu pracownikowi. Projekty odpowiedzi są parafowane i podpisywane przez Naczelnika (zastępcę Naczelnika), a następnie wysyłane do właściwego adresata. O kolejności załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają dowydziału decyduje termin zaznaczony w piśmie oraz charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy.

kontakt:

Naczelnik Wydziału Kryminalnego – tel. 85 670-24-20

Zastępca  Naczelnika Wydziału Kryminalnego– tel. 85-670-34-96

Sekretariat – tel. 85 670-34-20; fax: 85 670-34-31

e-mail: wkrym.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób – tel. 85 670 - 24 - 88

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw w zespole jest Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018, poz. 1987) oraz Zarządzenie nr 4 Komendnanta Głównego Policji z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo- śledzych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym. Z uwagi na specyfikę prowadzonych postępowań przygotowawczych, zakres informacji udzielanych stronom postępowania jest ściśle określony wymienionymi przepisami.

Referat Techniki Kryminalistycznej - tel 85 670 24 61

Podstawowym zadaniem ogniwa jest kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń kryminalnych i innych zdarzeń oraz osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów  kryminalistycznych. Ponadto na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych osobom podejrzanym wykonywane są zdjęcia sygnalityczne oraz daktyloskopia metodą elektroniczną z wykorzystaniem Live scaner-a na potrzeby AFIS. Podstawowym aktem prawnymi jest Ustawa o Policji zaś aktem wykonawczym, regulującym sposób załatwiania spraw - Zarządzenie nr 4 Komendnanta Głównego Policji z dnia 09 lutego 2017 r.         w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo- śledzych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym.

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową prowadzi sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestepczości narkotykowej oraz wdrażaniem skutecznych metod i form działania  ukierunkowanych na walkę z przestępczością narkotykową.

Naczelnik Wydziału dw. z PN – tel. 85 670-24-21

Sekretariat Wydziału dw. z PN – tel. 85 670-33-00, fax- 85 670-38-31

 e-mail: wpn.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl
 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą prowadzi sprawy objęte tajemnicą służbową lub państwową oraz objęte tajemnicą postępowań przygotowawczych.

Naczelnik Wydziału dw. z PG – tel. 85 670-24-10

Sekretariat Wydziału dw. z PG– tel. 85 670-34-10, fax- 85 670-34-11

 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Wydziale d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu są zgodnie z zapisami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. .
Sprawy kierowane do Wydziału mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 085 670-34-21. Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu wg daty wpływu, następnie są dekretowane przez Naczelnika (Zastępcę Naczelnika) i przydzielane do realizacji merytorycznemu pracownikowi. Projekty odpowiedzi są parafowane i podpisywane przez Naczelnika (zastępcę Naczelnika), a następnie wysyłane do właściwego adresata. O kolejności załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do Wydziału decyduje termin zaznaczony w piśmie oraz charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy.

Naczelnik Wydziału - tel. 85 670- 24 -30

Zastępca Naczelnika Wydziału 85 670 21-37

Sekretariat Wydziału tel. 85 670-34-30, fax: 85 670-34-21

e-mail: wppm.kmp@bialystok.bk.policja.gov.plWydział Ruchu Drogowego
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Ruchu Drogowego odbywa się przez zarejestrowanie w sekretariacie, a następnie rozdzielnie przez Naczelnika pracownikom merytorycznym - celem załatwienia; generalnie:

 • statystykę zdarzeń drogowych, na podstawie analiz i opracowań własnych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz danych zawartych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych prowadzonych przez pracownika merytorycznego nr tel. 85 670-32-63,
 • sprawami związanymi z inżynierią ruchu drogowego kontakt 85 670-24-56
 • informacji związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego pracownik merytoryczny nr tel. 85 670-24-16.

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego: tel. 85 670-34-50, fax: 85 670-36-49

e-mail: wrd.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Radca Prawny


Sposób przyjmowania spraw przez radcę prawnego zajmującego się obsługą prawną Komendy Miejskiej Policji i podległych jej jednostkom, w postaci Komisariatów i Posterunków – określa:

 

 1. treść zarządzenia nr 17 Komendnanta Głownego Policji  z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej,
 2. treść decyzji nr 170/2016 Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 27 września 2016 r., w sprawie trybu sporządzania i opiniowania decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku,
 3. radca prawny prowadzi ewidencję i rejestry prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych i innych jak np. wydanych opinii prawnych, przeprowadzonych konsultacji oraz udzielonych porad prawnych funkcjonariuszom Policji, jak też pracownikom cywilnym KMP w Białymstoku.

Telefon kontaktowy: 85 670-25-04

 

Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów - tel: (85) 670-24-07


 

Metryczka

Data publikacji 30.10.2008
Data modyfikacji 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry