Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.10.2008

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 

Nasz adres:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok
tel. 85 670-26-89, 85 670- 26- 61, fax: 85 670-36- 01
e – mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku:

 

Załączniki do strony

Data publikacji 30.10.2008

Data modyfikacji 18.06.2013
Rejestr zmian
Autor : Irena Korowaj
Opublikowane przez Andrzej Popko
KMP w Białymstoku
Statystyka strony: 5023 wizyt
do góry