Petycje - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Petycje składa się do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, zgodnie z ustawą
 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Miejska Policji w Białymstoku: 15-369 Białystok, ul. Bema 4;
 2. elektronicznie na adres: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl
 3. faksem, na numer: 47 7112426;
 4. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję
  oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
  z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji
  w Białymstoku imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Białymstoku  z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok.

2.     Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Białymstoku wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok, e-mail: iod.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl. Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KMP w Białymstoku.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji tj, realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy  o petycjach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody w określonych przepisami przypadkach. Powyższe uprawnienia mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

9.     Podanie danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji. Nieudostępnienie administratorowi powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2015
Data modyfikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska Wydział Kadr KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry